ambiente s.c.

 • Inženjering životne sredine

  Remedijacija

  Još od 1992. godine kompanija „ambiente“ dizajnira remedijaciju (sanaciju) životne sredine i bezbednosne intervencije na zagađenim lokacijama za privatne i javne subjekte. Nudimo punu uslugu rešenja za remedijaciju i kontaminirane lokacije od procene do studija izvodljivosti, preliminarnih aktivnosti, plana karakterizacije, ispitivanja na lokaciji, analize rizika, dizajn sanacije i nadgledanje radova na lokaciji.

  Mi pomažemo klijentu do sertifikacije uspešne reklamacije zemljišta.

  Kompanija „ambiente“ nudi integrisana rešenja za sanaciju kontaminiranog zemljišta, sedimenta, vode i unapređujemo naše usluge nadogradnjom na nove i novonastale tehnologije sanacije.
  Zahvaljujući našim laboratorijama za hemijska ispitivanja životne sredine i mobilnoj opremi, možemo da radimo brzo i samostalno na upravljanju i razvoju tehničkih ispitivanja i održavanju odnosa sa svim relevantnim akterima.


 • Ponuđene usluge

  • Projektovanje remedijacije na lokaciji
  • Projektovanje i razvoj planova karakterizacije
  • Analize rizika
  • Planovi upravljanja „iskopanim zemljištem i kamenom
  • Nadziranje radova na remedijaciji i zaštiti životne sredine
  • Tehnologije bioremedijacije
  • Plan upravljanja otpadom
  • Modeliranje protoka i zagađenja podzemnih voda
  • Planiranje mera bezbednosti
  • Dizajniranje plana obnove životne sredine
  • Projektovanje stavljanja van upotrebe
  • Hidrogeološke studije
  • Uzorkovanje i analizevode