ambiente s.c.

 • Tržišta

  Kontaminirane lokacije

  Načelo iza svih naših operacija je da pružimo kompletnu uslugu rehabilitacije zemljišta, od dijagnostičke faze do testiranja melioracije, obavljajući sve operativne zadatke i ispunjavajući obaveze koje su utvrdile odgovorne strane.
  Snaga ovog rada leži u našoj sposobnosti da preuzmemo odgovornost za probleme klijenata, da postignemo konačan rezultat gde je odnos između kvaliteta intervencije radi melioracije i neophodnih rashoda za njenu realizaciju dogovoren sa i podržan od strane klijenta.
  Stekli smo veliko iskustvo u radu sa problemima vezanim za upravljanje kontaminiranim lokacijama.

  Naša kompanija je pružala privatnim i javnim subjektima konsultantske usluge zaštite životne sredine u vezi sa tehničkim i administrativnim procedurama potrebnim za definisanje stepena kontaminacije i svim naknadnim intervencijama propisanim zakonom.
  Stekli smo široko znanje iz oblasti zagađenja ugljovodonikom, rastvorima i teškim metalima iz raznih petrohemijskih proizvoda i organskih materija uopšte.
  Naši inženjeri i geolozi čine kvalifikovanu radnu grupu za rešavanje svake vrste intervencije na terenu profesionalno i odgovorno.
  Mi upravljamo hitnim merama bezbednosti, reklamacijom kontaminiranih lokacija, stavljanjem van upotrebe i sanacijom lokacije pomoću specijalizovanih sredstava i opreme.
  Mi smo idealan partner za remedijaciju površine i donjih slojeva zemljišta, kao i površinskih i podzemnih voda.
  Nudimo usluge za sanaciju i potpunu rehabilitaciju kontaminiranih i lokacija stavljenih van upotrebe. Globalna usluga za rešavanje štete po životnu sredinu i zaštite teritorije, koja je u potpunosti kompatibilna sa odgovarajućim proizvodnim aktivnostima.
  Mi smo u stanju da obezbedimo tehničke konsultantske usluge i da pomognemo u svim fazama upravljanja degradiranom ili zagađenom lokacijom, i to:
  – hitnim bezbedonosnim merama po nastanku događaja koji potencijalno može izazvati kontaminaciju lokacije.
  – definisanjem i obavljenim preliminarnim istraživanjima radi potvrde stanja lokacije kada u pitanju zaštita životne sredine.
  – izradom i implementacijom planova karakterizacije radi identifikovanja nivoa kontaminacije zemljišta i podzemnih voda i definisanjem konceptualnog modela lokacije, sa identifikacijom mogućih izvora kontaminacije (primarni i sekundarni), mogućih pravaca kretanja zagađujućih materija i potencijalnih ciljeva ili receptora kontaminacije.
  – analizom rizika specifičnom za lokaciju radi utvrđivanja mogućih efekata na životnu sredinu i zdravlje ljudi usled produženog izlaganja supstancama prisutnim u kontaminiranim matricama životne sredine, u cilju definisanja uslova i karakteristika uspešnih intervencija.
  – dizajniranjem intervencija remedijacije i operativnim ili stalnim merama bezbednosti
  planovima nadgledanja za kontrolu karakteristika matrica vazduha, zemljišta i vode i za procenu efikasnosti i efektivnosti remedijacije životne sredine i aktivnosti na reklamaciji zemljišta.

  Aktivnosti • Projekti

  • Baosteel Europe

   Usluge dužne pažnje zaštite životne sredine za kompaniju „Baosteel Europe“.


  • Masiv Koline Metalifere

   Idejni i glavni detaljni projekat za sanaciju lokacije gr80 koja se nalazi na fontalčinaldu u opštini Masa Maritima (GR)